گارانتی

مراحل گارانتی آرتین سرویس

دریافت کالا

دریافت کالا از مشتری و تحویل آن به واحد مربوطه

برسی

کالا توسط کادر مجرب بازرسی میشود و ایرادات آن تشخیص داده میشود

ارسال کالا

در صورتی که ایراد مربوطه شامل گارانتی باشد تعمیر میشود و برای متقاضی ارسال میشود

بازخوردها